نحوه ارائه ورسیدگی به اعتراض ایثارگران درکمیسیون ماده 16 چگونه است؟.

ساخت وبلاگ
چکیده : سوال: نحوه ارائه ورسیدگی به اعتراض ایثارگران درکمیسیون ماده 16 چگونه است؟ وظایف کمیسیون ماده 16 رسید... با عنوان : نحوه ارائه ورسیدگی به اعتراض ایثارگران درکمیسیون ماده 16 چگونه است؟. بخوانید :

سوال: نحوه ارائه ورسیدگی به اعتراض ایثارگران درکمیسیون ماده 16 چگونه است؟

 وظایف کمیسیون ماده 16 رسیدگی به تقاضای جامعه هدف (جانباز، آزاده، خانواده شهدا) ازعدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان مصوبه 74/3/31 وقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دردستگاههای احصاء شده درقوانین مذبورمیباشد لذانحوه تشکیل پرونده ورسیدگی به خواسته ها مستلزم طی نمودن فرایند تشکیل پرونده برابرضوابط ودستورالعمل،که توسط نمایندگاهای کمیسیون ماده 16 مستقر درادارات کل بنیاد شهیدوامور ایثارگران استانها انجام ونهایتاً به دبیرخانه مرکزی این کمیسیون جهت تصمیم نهایی وصدور رای ارسال می گردد بنابراین برای رسیدگی به خواسته عزیزان بدواً موضوع ازطریق نماینده های استانی انجام میپذیرد

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 22 خرداد 1397 ساعت: 11:08